سخن دل

دپارتمان زبان و ادبیات پارسی در دانشگاه بانوان لاهور دارای تاریخچه ای بس طولانی است. این بخش از قدیمی ترین دپارتمانهای شاخص دانشگاه بانوان میباشد. این دپارتمان با تلاشی شبانه روزی در توسعه درك بهتر از ایرانشناسی سالهاست گام های بلندی برداشته است. تمرکز فعالیت های علمی این بخش تنها بر فهم زبانی نبوده، بلکه کوشش نموده تا در تمامی قابلیت ها و توانایی های زبانی از جمله بیان، درك و شنیداری، خوانش و نوشتاری در رفيع ترین درجه ، دانشجویان این توانایی ها را کسب نمایند

در این بخش کتابخانه ای وسیع و مجهز تدارک دیده شده تا تقريبا دانشجویان و دانش پژوهان به تمامی مکتوبات و نشریات ادبی مرتبط با زبان و ادبیات پارسی دسترسی داشته و بهرمند گردند اکنون این بخش در آستانه دستیابی به يك اقدام درخور ستایش و قابل تقدیر قرار دارد و آن انتشار نخستین مجله آکادميك ويژه زبان و ادبیات و پژوهش های فرهنگی پارسی بنام "آناهيتا" میباشد.

"آناهيتا" الهه ی پارسی است که در مکتب زرتشت اقتباس گردیده و به معنای "پاك و منزه "، "بی عیب و کاست" میباشد. "آناهيتا" مظهر آب و پاکی ، پاکدامنی، باروری، قدرت و استقلال و باران می باشد. او الهه باروری انسان و دیگر موجودات جهان است تا بارور شوند و تولید نسل نمایند. او سمبل قدرت ها و توانایی های متعدد و متنوع است، او منشاء قدرت باروری است، باکره ای پرورش دهنده ، سلحشوری جنگاور، معجزه گر، مادر طبیعت، شفا بخش و التیام دهنده دردها و نعمت دهنده و فراوانی بخش است.

در اساطیر، آناهیتا در قالب های گوناگونی ظهور یافته و در باور انسان به شکل های مختلفی نمود یافته است. او در هنر ایرانی الهه ای تجسم یافته که با طلا و جواهر آرایش یافته، گاه تاجی از زر بر سر تصویر شده که با صدها ستاره درخشان محصور و با هشت تابش نور مقدس احاطه یافته است. در طول قرنها، پرستشگاه های بسیاری برای آناهیتا ساخته شده و معبود مقدس موبدان و باورمندان بوده است. او را بنام های بسیاری خوانده اند: آنات، آناتیس، آناتن، سايبل، آفرودیت، ناهید و بسیاری نامهای دیگر در پارسی مدرن، نام او آناهید و مترادف با ونوس است. او مظهر و الهه عشق، مادر طبيعت ،سلحشوری، مرگ، تمنا در قامت يك شيرزن با دسته گلی در دست تصویر شده. در مصر او الهه ای است سلحشور و جنگاور که تبرزینی در يك دست و زوبینی در دست دیگر و تاجی زرین بر سردر آمده است

نام نهادن "آناهيتا" براین مجله، با این قصد و معناست که قابلیت هایی چون پاکی و باروری که آناهیتا مظهر آن است در شکل و محتوای این نشریه تجسم یابد. پژوهش، بنیادین ترین پایه ی میدان آموزش است. این ژورنال تحقیقی - آموزشی در پی گشودن فرصت هایی بیشتر برای تبلور و به میدان آوردن پژوهش ها و ایده های نوین از سوی دانش پژوهان و دانشجویان و فرهیختگان عرصه زبان، فرهنگ و ادبیات گرانسنگ پارسی است تا در درك بهتر مفاهیم این زبان گام بردارند

سردبیر