علم و عرفان در کلام شاہ ھمدان

Authors

  • Rosina Anjam Naqvi

Keywords:

شاہ ھمدان، خدا ی متعال، قرآن پاک، عرفان، اخلاق،شعر

Abstract

  زبان و ادبیات فارسی یکی از فعال ترین نوع زبانی و ادبی جھان بودہ است۔بلخصوص آثار ادبی عرفانی درخشان ترین و جاودانہ ترین قسمت ماست۔ ھمین طوری کہ میرسید علی ھمدانی، ملقب بہ امیر کبیر و معروف بہ شاہ ھمدان مبلغ اسلام و مصلح اجتماعی از ھمدان بہ منطقہ کشمیر در شبہ قارہ پاک و ھند  مسافرت نمود۔و بہ وسیلہء اندیشہ اسلامی،و مروج بینش عرفانی خودش این منطقہ را  ایران صغیر              ساخت۔ آثار منظوم و منثورشاہ ھمدان بسیارارشمندی است۔ در ا ین مقالہ بر معارف اسلامی،احکام شرعی،مراتب ایمان و اخلاص،دستورھای اخلاقی و مذھبی ر ا بیان نمودہ است و مدح و ستایش خدای متعال و پیامبرا کرم (ص)و پیشوایان دین را ھم۔

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

Articles