جامعۀ سالم در اشعار سیمین بهبهانی براساس رهیافت ترکیبی جامعه¬شناسی-روان¬شناسی برمبنای نظریۀ اریک فروم

Authors

  • zahra GanbarAli Bageni

Keywords:

اریک فروم، سیمین بهبهانی، جامعه سالم، سلامت روان، ارتباط، هویت¬یابی.

Abstract

از گذشته تا کنون بسیاری از شاعران، فلاسفه و هنرمندان در پی ساختن آرمان¬شهر و جامعۀ سالم بوده¬اند. از قرن نوزدهم پیشگامان جامعه¬شناسی علمی (آگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم) معتقد بودند همبستگی میان اعضای جامعه با نگرش¬ها و گرایش¬هاي همسو، می¬تواند بنیان اجتماع سالم را پایه¬گذاری کند. فروم پا فراتر نهاده و جامعه را عامل ايجاد صفات در انسان و طبیعت انسانی را محصول سیر اجتماع مي¬داند. وی زیر ساخت جامعه سالم را محصول سلامت روان، اجتماعی با دیگران و کسب هویت می¬داند. هدف این جستار توصيفي- تحليلي، بررسی تاثیرپذیری از دیدگاه فروم در اشعار بهبهانی براي ساختن جامعۀ سالم است. یافته-های پژوهش نشان می¬دهد که بهبهانی نیز در مقابل نابسامانی¬های جامعه بیمار(دوران پهلوی) سکوت نكرده و از نخستین اشعار خود به بيان مسائل اجتماعی همراه با واکنش عاطفی پرداخته اما از مجموعۀ رستاخیز، نگاه وی به مولفه¬های جامعه سالم (هویت، ارتباط اجتماعی، سلامت روان و آدمک کوکی) بیشتر می¬گردد. وی مانند فروم براي برپایی جامعه سالم حضور عشق بارور، سلامت روان، ارتباط و هویت ملی و فردی را لازم مي¬داند.سازگاری فرد با جامعه (سالم و ناسالم)، برقراری ارتباط

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

Articles