تتبعی دربارۀ نسخه های خطی شاهنامه فردوسی موجود در کتابخانه گنج بخش

Authors

  • Shagufta yasin

Abstract

شبه قاره سرزمینی است که در آن زبان فارسی تا قرن های متمادی رایج بوده است و وجود گنجینه های تالیف شده پر ارزش و گرانبهای زبان و ادب فارسی در کتابخانه های مختلف این دیار نشانگر این امر می باشد که زبان فارسی در سنن و فرهنگ مردم این سرزمین طوری سرایت کرده بود که ایشان نه فقط افکار و اندیشه های خودشان را به این زبان ابراز می کردند ،بلکه کاتبان مختلف را به حفظ و نگهداری شاهکار های بزرگ زبان و ادب فارسی از قبیل شاهنامه فردوسی ، مثنوی معنوی ، دیوان حافظ وغیره را از نظر نگهداری توسط کاتبان مختلف می نگاشتند .کتابخانه های مختلف پاکستان مملو از این آثار گرانبها می باشند .یکی از همین کتابخانه ها کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان می باشد که بزرگترین گنجینه نسخه خطی در آنجا نگهداری می شود .در همین گنجینه حدوداً نوزده نسخه خطی شاهنامه فردوسی موجود می باشد که از دست کاتبان مختلف نگاشته شده است . هدف این مقاله بررسی و معرفی نسخه های خطی شاهنامه موجود درین گنجینه اطلاعات به خوانندگان فراهم شوند.

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

Articles