تحلیل روایت شناسی مجموعه داﺳﺘﺎن جايي ديگرﮔﻠﻲ ﺗﺮﻗﻲ با تکیه بر زمان و شخصیت¬پردازی از بوطیقای روایت ریمون کینان

Authors

  • fatima sadari

Abstract

ریمون کینان در کتاب بوطیقای روایت چارچوب و الگویی نظری- کاربردی از دیدگاه روایت¬شناسان برای تجزیه و تحلیل گونه‌های روایت فراهم کرده است. این الگوی ساختاری در بوطیقای روایت چارچوبی عملی در تحلیل روایی در حوزۀ روایت شناسی داستان گشوده است که در این مقاله این چارچوب از دیدگاه زمان و شخصیت پردازی در مجموعه داستان جایی دیگر گلی ترقی کاربردی شد. هدف این جستار بر این است تا با روش تحلیل محتوا؛ الگوي ساختاري- كاربردي از روایت شناسی در بحث دو مؤلفه زمان (شامل عناصر زماني« نظم، تداوم و بسامد»، مؤلفه¬های مكاني شامل «مكان داستان، مكان متن») و شخصیت پردازی (شامل کنش،گفتار، وضعیت ظاهری، اسامی قیاس پذیر، قیاس میان اشخاص) در تحليل دو داستان بازی ناتمام و جایی دیگر نشان داده شود. این مقاله در دو مولفه زمان و شخصیت پردازی روایی به این نتیجه می رسد که رخداد سفر با گذشته نگری و زمان پریشی در سطح داستان در داستان بازی ناتمام باعث گشایش عقده¬های روحی شخصیت اصلی داستان می شود که سالها کنش های شخصیت را تحت تأثیر قرار داده بود و در مؤلفۀ شخصیت پردازی در داستان جایی دیگر، شخصیت اصلی داستان را به تحول روحی در حوزه خودشناسی و پیوند با علایق روحی خویش برساند و در نتیجه روایت شنو و مخاطب به لذت اقناعی برسند و با داستان هم بوم شوند؛ آنچه که کاربرد روایت شناسی شناختی هم¬اکنون در حوزۀ روایت شناسی پساکلاسیک در پی آن است.

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

Articles