مراسم نوروز 2018

جشن بہاراں و مراسم نوروز 2019

مافتتاحیہ کرسی فردوسی 2018

ھمایش بین المللی بزرگداشت فردوسی توسی 2017

ھمایش بین المللی نقش عرفان در برقراری صلح و ھمزیستی مسالمت آمیز 2018